Koordynator: hm. Piotr Wiśnioch
Założenia: Dopracowanie matrycy kompetencji, wspieranie chorągwianych szkół instruktorskich w szkoleniu wodzów i instruktorów zuchowych.